Marco Nijholt Tegelzetbedrijf
 
Oer de Feart  172
8502 CR  JOURE,  regio FRYSLÂN / FRIESLAND
06-53186671